Podcast Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 21.4.2020.

14.1 Rekisterinpitäjä Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy.

14.2 Rekisteristä vastaava henkilö Satu Mäki satu@carelia.co p. 050-4647 888

14.3 Rekisterin nimi Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy:n Työkansa-rekisteri (etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelin, viesti)

14.4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: henkilötietoja voidaan käyttää Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy:n asiakastyössä, palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n vastaavissa tehtävissä.

14.5 Rekisteröitävät tiedot: etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelin, viesti.

14.6 Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet: rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröitävältä www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa hän itse luovuttaa tietojaan.

14.7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset: tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tällöin rekisterinpitäjä noudattaa kyseisen alueen lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi.

14.8 Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen: jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterin- pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

14.9 Tietojen poistaminen: tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

14.10 Rekisterin suojauksen periaatteet: rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

14.11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. kirjallisesti rekisterinpitäjälle. tarvittaessa pyynnön henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).